Turów (idem. Tauer), gm. Ścinawa [SWŚ I, s. 178-179]

Tuer (1331, 1338); Tüyr (1338); Thwer (1375); Tawer (1440)

dystrykt ścinawski (1375)

1. 1331 br. Mikołaj i Wacław z T.[1] (RS 5018, 6160); 1338 Wacław z T. (RS 6163); 1375 podział i rozgraniczenie w dystrykcie ścinawskim, bez szkody dla praw panów i wasali w obu częściach. Granica winna iść między T. a →Ręszowem (InvG, s. 32); 1440 Jan z T. i z Chobieni (APWr., Rep. 4b, nr 32zzz)

2. Wieś w obrębie Obniżenia Ścinawskiego. Wysokości w przedziale 93-103 m n.p.m., jedynie w części E wzrost nachylenia i wysokości do 109 m n.p.m. W centralnej części dolina Ługu, o układzie południkowym, z odpływem na N, następnie E. W N części wsi do Ługu uchodzą 2 lewobrzeżne dopływy; rozległe tereny podmokłe. Na S w dolinie Ługu groble oraz ujście prawobrzeżnego dopływu na S od siedliska wsi; jego źródła u podnóża wysoczyzny. Zabudowa siedliskowa o układzie wsi ulicowej w osi W-E, rozdzielona doliną Ługu na 2 części. W części W duży folwark na planie zamkniętego czworoboku, na S od drogi. W części E zabudowa po obu stronach drogi, głównie pojedyncza; gospodarstwa na planie zamkniętych czworoboków nieliczne. 2. folwark w centralnej części wsi, po N stronie drogi. Od głównej drogi odchodzą 2 drogi prostopadłe zlokalizowane na przeciwległych krańcach siedliska. Ponadto drogi wzdłuż całości granic wsi. Lasów brak. Użytki zielone w N części wsi, w sąsiedztwie cieków wodnych (na czarnych ziemiach właściwych) oraz w części centralnej, wokół zabudowy siedliskowej wsi (na glebach bielicowych i pseudobielicowych). Na gruntach rolnych przewaga gleb bielicowych i pseudobielicowych, ponadto w części centralnej i N płaty czarnych ziem właściwych oraz czarnych ziem zdegradowanych i gleb szarych.

3. Na gruntach wsi w niewielkiej odległości od jej siedliska zlokalizowano kilka śladów osadnictwa PŚ (WUOZLeg.; MAHGł.); Stan. nr 2, AZP 22/73-22: osada położona na łagodnym stoku ok. 0,4 km na E od wsi, po prawej stronie drogi do Ścinawy; inw.: fr. ceramiki; chron.: WŚ, XIII-XIV w. (WUOZLeg.; MAHGł.); Stan. nr 3, AZP 23/73-22: osada?, znalezisko luźne?, na łagodnym stoku ok. 0,25 km na N od E krańca wsi; inw.: kamień żarnowy (APWr., WSPŚ, sygn. 782, teczka Thauer; MAWr., sygn. MA/A/112, 394d; WUOZLeg.; MAHGł.); Stan. bez nr.: dwór na kopcu położony wg lakonicznej informacji z 1877 r. gdzieś między T. a Ścinawą; chron.: PŚ (MAW, sygn. MA/A/465b)


[1] Może być także Turów, pow. głogowski.