Zespół

Kierownik

dr hab. Dominik Nowakowski prof. IAE PAN

Kierownik i pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu

archeolog, mediewista, kastellolog; zajmuje się badaniami siedzib rycerskich oraz średniowiecznej wsi  

Wykonawcy

dr hab. Dagmara Adamska prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej do końca XV w. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego; członek dolnośląskiego zespołu Atlasu Historycznego Miast Polski

historyk, historyk sztuki, mediewista, śląskoznawca; zajmuje się ruralistyką, urbanistyką i historią osadnictwa w średniowieczu

mgr Krzysztof Demidziuk

Kustosz w Muzeum Archeologicznym. Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia

archeolog i historyk archeologii, śląskoznawca; zajmuje się archiwaliami archeologicznymi głównie dla obszaru Śląska

dr hab. Agnieszka Latocha-Wites prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Badań Krajobrazu

geograf, zajmuje się długoterminowymi zmianami środowiska i rzeźby terenu pod wpływem antropopresji oraz przemianami krajobrazu kulturowego

dr hab. Aleksander Paroń prof. IAE PAN

Pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu

historyk, filolog klasyczny, mediewista; zajmuje się relacjami politycznymi i kulturowymi między społecznościami koczowniczymi a rolniczymi na obszarze Eurazji, Bizancjum, a także procesami osadniczymi w monarchii Piastów

mgr Marcin Siehankiewicz

Absolwent historii sztuki i filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim; członek dolnośląskiego zespołu Atlasu Historycznego Miast Polski

zajmuje się rekonstrukcjami urbanistycznymi i ruralistycznymi na podstawie historycznej kartografii mało- i średnioskalowej za pomocą metod HGIS

mgr Robert Sikorski

Historyk, śląskoznawca

zajmuje się księstwem świdnicko-jaworskim, średniowiecznym rycerstwem i ruralistyką

Personel pomocniczy

dr Krystian Chrzan

Pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu

archeolog, mediewista; zajmuje się wczesnośredniowiecznym budownictwem grodowym, osadnictwem i kulturą materialną

mgr Mateusz Gigoń

Historyk, mediewista

zajmował się księstwem głogowskim i żagańskim oraz rycerstwem w średniowieczu, obecnie pracuje jako archiwista, a także zbiera relacje członków polskiej opozycji demokratycznej dla Fundacji Wspólnota Pokoleń