Radomiłów (niern. Thielau), gm. Rudna [SWŚ I, s. 151]

Tylow (ok. 1325,1394)

dystrykt rudnieński (1394)

1. ok. 1325 na IX kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczona była dziesięcina polowa z obu części T. (Jungnitz II, 5); 1394 br. niedzielni: Jan, Mikołaj, Gunter i Arnold Kordebock sprzedali mansjonarzowi kolegiaty głogowskiej Hermanowi Wolgefar 4 grz.r.cz. (za 40 grz.) z R., →Kalinówki i Tarnówka (AAWr., Regesty książkowe, t. 32, s. 54-55)

2. Wieś w obrębie Wzgórz Dalkowskich. Powierzchnia urozmaicona, deniwelacje do 50 m. Część W (SE kraniec Wzgórz Polkowickich – część Wzgórz Dalkowskich) bardziej zróżnicowana, z większymi deniwelacjami i nachyleniami oraz suchymi dolinami denudacyjnymi, o wysokościach do 162 m n.p.m. Najwyższa kulminacja w N części wsi (165 m n.p.m.). W części E i SE stopniowy spadek nachylenia na SE do 115 m n.p.m. W środkowej części wsi wyraźne wzniesienie wododziałowe o szerokiej powierzchni grzbietowej; w jego obrębie strefy źródliskowe kilku cieków o odpływie na E po stronie S i na W (NW) po stronie N. Garb dzieli siedlisko wsi na 2 części – górny i dolny R. Wieś o układzie luźnej ulicówki. W górnej części kilka zabudowań po W stronie drogi o układzie południkowym. Na W od zabudowy duży staw. W dolnej części wsi folwark po E stronie głównej drogi, na planie nieregularnego czworoboku. Na jego terenie niewielki staw i młyn wodny. Na N i S od folwarku zabudowania po obu stronach drogi. Zabudowa dolnej części wsi w strefie źródliskowej kilku cieków, łączących się poniżej siedliska i odpływających na E. Najniżej położona zabudowa dochodzi do kolejnej doliny. Zwarty obszar lasów w W części wsi oraz na N obrzeżach. W części SE dużo użytków zielonych w obniżeniach dolinnych i strefach źródliskowych, utworzonych na glebach brunatnych właściwych oraz czarnych ziemiach właściwych i czarnych ziemiach zdegradowanych. Grunty orne w tej części na glebach brunatnych właściwych, czarnych ziemiach zdegradowanych oraz glebach bielicowych i pseudobielicowych, w części NW – na glebach bielicowych i pseudobielicowych oraz glebach brunatnych wyługowanych i kwaśnych.

3. Podczas badań powierzchniowych prowadzonych na obszarze wsi nie zlokalizowaliśmy żadnych stan. średniowiecznych.