Miłosna (niem. Ischerey), gm. Lubin [SWŚ I, s. 126-127]

1. 1488 niemiecka nazwa M. miała być przekształconą formą słowa Uberschaar – zbytek. Przyjmuje się zatem, że jej lokalizacja jest wzmiankowana przy okazji sprzedaży przez br. Stanisław i Konrada Prittwitzów Baltazarowi Mohl wsi →Miłoradzice, wraz z wielkim zbytkiem (Uberschaar), położonym między →Zwierzyńcem, →Gogołowicami a →Miłoradzicami (Klose I, 171)[1].

2. Wieś przyfolwarczna na Równinie Lubińskiej w obrębie Wysoczyzny Lubińskiej. W najbliższym otoczeniu wsi wysokość 128-130 m n.p.m. Zabudowa siedliskowa w układzie niewielkiej ulicówki wzdłuż doliny cieku o odpływie na NW. Na nim kilka grobli i stawów, w tym największy bezpośrednio przyległy do siedliska od W. Folwark w górnym odcinku doliny, na planie czworoboku, przy lokalnej drodze →Miloradzice – →Redlice. Pozostałe, nieliczne gospodarstwa na N od folwarku, w dnie doliny. Powierzchnia lasów bardzo mała, w postaci izolowanych płatów, głównie na E i W od siedliska wsi. Użytki zielone nieliczne, ograniczone do dna doliny cieku – utworzone na madach. Na gruntach ornych dominują gleby bielicowe i pseudobielicowe, jedynie na S od siedliska kilka większych płatów czarnych ziem zdegradowanych i gleb szarych.


[1] W XVIII-XIX w. M. była tylko folwarkiem, stanowiącym część Miłoradzic (Zimmermann VIII, 231; Knie, 261, 422).