Jeżów (niem. Georgendorf), ob. część miasta Ścinawa[1] [SWŚ I, s. 101]

Georgendorf (1346); Juergener (1375)

dystrykt ścinawski (1375)

1. 1346 wieś J. (Knie, 150); 1375 podział dystryktu ścinawskiego: granica miała biec między J. a Kozicami, dalej między →Turowem a →Ręszowem, dalej między →Siedlcami a 3 →Dąbrowami, aż do granicy dystryktu lubińskiego (InvG, s. 32); 1383 Mikołaj Paschkowitz posiadaczem wsi J. (Zimmermann VII, s. 312); 1454 wieś J. należała do rodziny Kanitz (Zimmermann VII, 312); 1478 wieś J. wykupiona przez władze Ścinawy (Zimmermann VII, 312)

2. Wieś w obrębie Obniżenia Ścinawskiego. Większość obszaru stanowi spłaszczenie wysoczyzny w poziomie ok. 100 m n.p.m., lokalnie wzniesienia do 104-106 m n.p.m. W centralnej części dolina Zimnicy o układzie południkowym i odpływie na N oraz szeroka dolina jej lewobrzeżnego, bezimiennego dopływu. Wysokość w dnach dolin: 93-95 m n.p.m. W dolinie Zimnicy przy S granicy wsi młyn wodny (Busch Mühle). E granica wsi wzdłuż doliny Odry. Wyraźna skarpa zbocza doliny, o wysokości 4-5 m w części S. Dno doliny Odry na wysokości 91-92 m n.p.m., szerokość bardzo zróżnicowana. Koryto Odry anastomozujące, z kilkoma wyspami. Siedlisko o układzie wsi ulicowej w osi NW-SE. Po N stronie drogi 2 folwarki na planie zamkniętych czworoboków – 1. na NW krańcu wsi, 2. w środkowej części. Pozostała zabudowa jednobudynkowa. Na wysokości folwarków 2 drogi prostopadłe do drogi głównej – przy nich kilka pojedynczych zabudowań. Droga E tworzy promieniście kilka odnóg w kierunku SE, ku dolinie Odry. Przy nich izolowane, pojedyncze zabudowania – rybacka osada. Układ zabudowy rozproszony, nieregularny, jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi doliny niewielka ulicówka. Zabudowa również poniżej krawędzi, w dnie doliny. Od W siedlisko wsi sąsiaduje z zabudową miejską Ścinawy. Lasy łęgowe w dnie doliny Odry, innych lasów brak. Najwięcej użytków zielonych wokół siedliska wsi i w dnie doliny Odry na E od siedliska, ponadto w dolinie Zimnicy oraz jej dopływów. W większości utworzone na madach. Grunty orne na podłożu czarnych ziem zdegradowanych i gleb szarych oraz gleb brunatnych właściwych.


[1] Wieś położona na wschód od rynku w Ścinawie.