Helle, ob. część wsi →Wiercień, gm. Lubin [SWŚ I, s. 100-101]

die Hölle (1414)

1. 1414 folwark zw. die Hölle (Klose I, 170)

2. Wieś na Równinie Lubińskiej w obrębie Wysoczyzny Lubińskiej. Lokalizacja na skłonie wysoczyzny o łagodnym spadku na W ku dolinie Czarnej Wody. Wysokość od 140 m n.p.m. w części E, do 127 m n.p.m. przy krawędzi doliny w części W. Kilka stawów różnej wielkości w części W. Siedlisko wsi o układzie ulicowym, z symetryczną zabudową po obu stronach drogi. Budynki pojedyncze, jedynie folwark na planie zamkniętego czworoboku na krańcu E. Zwarty kompleks lasów w części SW, na tere­nach o największych spadkach i deniwelacji, w części N mniejsze piaty. Użytki zielone na SW i N, głównie w sąsiedztwie cieków i stawów, na glebach bielicowych i pseudobielicowych oraz brunatnych właściwych. Grunty orne na glebach bielicowych i pseudobielicowych oraz brunatnych właściwych.