Górki (niem. Gurkau), ob. część wsi →Naroczyce, gm. Rudna [SWŚ I, s. 96-97]

Gorka (1245); Gorca (1300-1305); Gorcka (ok. 1325)

1. 1245 wieś G. należała do b. wr. (SUb II, nr 287); 1300-1305 po wygaśnięciu wolnizny b. wr.należna była ze wsi G. dziesięciny oraz 2 i grz.r.cz.; 2. część dziesięciny należała do pewnej prebendy w Głogowie (LF, E 292); ok. 1325 na IX kanonikat kolegiaty głogowskiej z wsi G. przeznaczona była dziesięcina komesa (polowa), a po wygaśnięciu wolnizny dziesięcina pieniężna (Jungnitz II, 5)

2. Wieś w obrębie Wzgórz Dalkowskich. Rzeźba terenu urozmaicona, z deniwelacjami powyżej 90 m. Większość obszaru w obrębie Wzgórz Polkowickich (część Wzgórz Dalkowskich) o wysokościach powyżej 200 m n.p.m. Najwyższe wzniesienia w W części wsi: 204 i 207 m n.p.m. Duże nachylenia stoków, liczne suche dolinki denudacyjne. Na obszarze wzgórz strefy źródliskowe 2 większych cieków: w N części Góreckiej Wody, o odpływie w kierunku SE, w S części – jej prawobrzeżnego dopływu o odpływie na NE. Cieki łączą się przy E granicy, w nieckowatym obniżeniu dolinnym o najmniejszej wysokości na terenie wsi (115 m n.p.m.). Na S krańcu wsi źródliska cieku Jasień, wyznaczającego S granicę wsi. W obrębie jego doliny groble. Siedlisko w dolinie dopływu Góreckiej Wody, u podnóża Wzgórz Polkowickich, o układzie niewielkiej ulicówki. W obrębie siedliska 2 małe stawy. W N części folwark z siedzibą pańską na planie zamkniętego czworoboku. Pozostałe gospodarstwa w większości pojedyncze po 2 stronach drogi w S części. Obie części rozdzielone doliną cieku oraz 2 stawami, łączy je poprzeczna droga. Z obu części wsi rozchodzą się promieniście drogi. Pola o układzie niwowym podzielonym na pasma. Większość obszaru porośnięta lasem. Użytki zielone w dnach dolin cieków na podłożu gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych, w mniejszym stopniu brunatnych właściwych i mad. Obszar użytków rolnych niewielki, na glebach brunatnych właściwych oraz brunatnych wyługowanych i kwaśnych.

3. Stan. bez nr.: siedziba pańska o dawnej nazwie własnej Wasserschloss. Obiekt położony był na naturalnym wyniesieniu, częściowo otoczonym fosą, na E od dawnego folwarku. Obecnie założenie całkowicie zniszczone, w terenie czytelne pod darnią fundamenty budynku; inw.: przed 1945 r. w sąsiedztwie dworu odkryto żużle żelazne; chron.: PŚ?, ON (APWr., WSPŚ, sygn. 778, teczka Gurkau).