Bytków (niem. Beitkau), gm. Rudna [SWŚ I, s. 68]

Beitke (1444)

1. 1444 Jan Luttwitz z B. jako ławnik czudu w Głogowie (AAWr., DpkG, 1444.03.02)

2. Wieś w obrębie Wzgórz Dalkowskich. Deniwelacja do 30 m. Najwyższe wzniesienia na krańcu SW (140-142 m n.p.m.). Teren stopniowo obniża się na NE ku obniżeniu dolinnemu o układzie równoleżnikowym w N części wsi. Jest to górny odcinek doliny bezimiennego lewobrzeżnego dopływu Rudnej, o odpływie w kierunku E. Na N od obniżenia dolinnego teren ponownie wnosi się – na tym obszarze ulokowana była zabudowa siedliskowa. Ciągnęła się wzdłuż bocznej, wiejskiej drogi o układzie W-E. Kilka zagród po S stronie drogi, po N – folwark na planie zamkniętego czworoboku. Wieś przyfolwarczna, o charakterze niewielkiej ulicówki. Na E od siedliska, na małym cieku grobla w poprzek doliny. Zwarte powierzchnie leśne w NW i S części wsi. Pozostały obszar – grunty orne utworzone na glebach bielicowych i pseudobielicowych. Jedynie w części centralnej żyźniejsze gleby na podłożu czarnych ziem i czarnych ziem zdegradowanych. Użytki zielone nieliczne, ograniczone do den dolin.

3. Stan. nr 2, AZP 49/71-21: elementy zabudowy średniowiecznej wsi odsłonięte przy jej E krańcu, na N od drogi prowadzącej do →Gwizdanowa. W obrębie wykopu instalacyjnego, w jego E profilu, na odcinku dług. ok. 5 m, czytelne były relikty budynku szachulcowego. Jego ruinę tworzyło skupisko kamieni polnych, być może podwalina pod drewniane elementy konstrukcyjne, zalegające w kontekście szarej, piaszczystej ziemi. Poniżej stwierdzono warstwę przepalonej gliny, zapewne ruina ścian budynku. Pod nią zalegała warstwa użytkowa w postaci ciemnobrunatnej ziemi ze spalenizną, z której pozyskano fr. ceramiki naczyniowej. W jej obrębie, w S części, znajdowało się zapewne palenisko, zachowane w formie skupiska przepalonych kamieni, pod którym czytelna była warstwa przepalonej gliny; inw.: fr. ceramiki; chron.: XIII-XIV w. (WUOZLeg.; MAHGł.; Mularczyk 2004a; Fokt 2012, 303)[1]


[1] W sprawozdaniu i literaturze podano błędny nr stan. w miejscowości i na obszarze (1, AZP 50/71-21), które zlokalizowane jest na wyniesieniu ok. 0,3 km na W od wsi.