Brodowice (niem. Brödelwitz), gm. Rudna [SWŚ I, s. 61-63]

Brewlitz (1300-1305); StreulitzBrewlwitzBrewitzBreulitz (ok. 1325); Bradilwicz (1446); Brodilwitz (1449); Brodelwitz (1512, 1515, 1517, 1519); Prudelwitz (1512); Bredelwitz (1520)

dystrykt górowski (1446, 1512)

1. 1300-1305 b. wr. należna była dziesięcina ze wsi B. w wysokości 16 sk. lub 3 wiard.; z folwarku należna dziesięcina polowa, posiadaczem folwarku Henczel Brockot (LF, E 295); ok. 1325 na II kanonikat kolegiaty głogowskiej przeznaczona była dziesięcina polowa z 2 ł. w B.; na VIII kanonikat dziesięcina polowa z B. (z wyłączeniem gospodarstwa rycerskiego) i ogród (Jungnitz II, 4-5; APWr., Rep. 135, inwentarz Rep. 76, nr 314, s. 10414-10418); 1446 Fabian Rabenau – za zgodą ż. Urszuli i jej opiekuna Henryka Rabenau – sprzedał Michałowi Welin 4 grz.r.cz. (za 40 grz.) na wsi B. i wszystkich przynależnościach: folwarku, sołectwie, chłopach, zagrodnikach, cz., łąkach, pastwiskach, dani zbożowej, lasach, zagajnikach. Po śmierci nabywcy cz. przypaść miał jego br. Wawrzyńcowi Welin, kanonikowi głogowskiemu (AAWr., DpkG, 1446.06.08); 1499 Bernard Wunsch z B. (InvGB, s. 107); 1512-1520 Henryk Wunsch z B. (AAWr., Regesty książkowe, t. 33, s. 781; APWr., Rep. 76, nr 452b; InvG, s. 4; InvGB, s. 69, 83); 1512 2 grz. na dobrach Henryka Wunsch w B. zapisane przez Annę, wdowę po Marcinie Laucke, mieszczaninie polkowickim, na fundację ołtarza pw. Wszechmogącego Boga, NMP i św. Anny w kaplicy kościoła parafialnego w Polkowicach (AAWr., II b 4, k. 91)

2. Wieś w obrębie Wzgórz Dalkowskich. Powierzchnia terenu lekko falista, najwyższe wysokości wzdłuż N granicy: 140-145 m n.p.m. Największe spadki w części S i N – są to obszary źródliskowe licznych cieków. Teren obniża się ku centralnej części wsi. Koncentryczny układ suchych dolin denudacyjnych oraz cieków – po połączeniu tworzą prawobrzeżny dopływ Bobrownicy. W jego dolinie minimalna wysokość – 105 m n.p.m. W poprzek doliny grobla – okresowe spiętrzanie wody i tworzenie stawów. Duży staw w W części siedliska, mniejszy na S od niego. Zabudowa siedliskowa w centralnej części wsi, w obniżeniu dolinnym. Niewielka ulicówka z zabudową po obu stronach drogi w osi W-E. W centralnej części folwark i siedziba pańska. Do E części siedliska schodzi się koncentrycznie kilka dróg. Lasy wzdłuż granic obszaru oraz w częściach SE i NE. Użytki zielone w części centralnej i N, w obniżeniach dolinnych – powstały głównie na madach, w mniejszym stopniu także na glebach murszowo-mineralnych i murszowatych. Na pozostałym obszarze – grunty orne na podłożu gleb bielicowych i pseudobielicowych oraz gleb brunatnych właściwych (w S części wsi) oraz czarnych ziem zdegradowanych i gleb szarych (w N części wsi)

3. Na gruntach wsi zidentyfikowano kilkanaście śladów osadnictwa PŚ, których większość zlokalizowana była na NW od siedliska wsi, na stokach, po obu stronach podmokłej doliny bezimiennego cieku; mniejsze skupisko na polach położonych na SE od siedliska wsi (WUOZLeg., MAHGł.); Stan. Nr 1, AZP 76/70-22; osada hutnicza zlokalizowana na stoku wyniesienia ok. 0,45 km na NE od wsi, po prawej stronie drogi do Chełma; inw.: fr. Ceramiki, dysze gliniane, sztaba żelaza, żużle żelazne; chron.: IX-X , XII w. (APWr., WSPS, sygn. 777, teczka Brödelwitz; MAWr., sygn. MA/A/112, 394a; WUOZLeg.; MAHGł.; Hellmich 1923, 21; Kurtz 1936, 57; AB 1939, 105; Lodowski 1980, 177; Prus 2007, 15); Stan. nr 2, AZP 64/70-22: osada zlokalizowana na krawędzi stoku i podmokłych łąk ok. 0,4 km na W od wsi, po prawej stronie drogi do Studzionek; inw.: fr. ceramiki; chron.: IX-X w. (APWr., WSPŚ, sygn. 777, teczka Brödelwitz; MAWr., sygn. MA/A/112, 280; WUOZLeg.; MAHGł.); Stan. nr 7, AZP 66/70-22: osada zlokalizowana na niewielkim wyniesieniu otoczonym terenem podmokłym ok. 0,1 km na NW od wsi; inw.: fr. ceramiki; chron.: starsze fazy WŚ (WUOZLeg.; MAHGł.; Czapla 2014, 159); Stan. 8, AZP 67/70-22: osada zlokalizowana na szczycie cyplowatego wyniesienia otoczonego podmokłymi łąkami ok. 0,3 km na N od wsi; inw.: fr. ceramiki; chron.: starsze fazy WŚ (WUOZLeg.; MAHGł.; Czapla 2014, 159); Stan. nr 12, AZP 71/70-22: osada zlokalizowana na krawędzi stoku ok. 0,6 km na N od wsi; inw.: fr. ceramiki; chron.: starsze fazy WŚ (WUOZLeg.; MAHGł.; Czapla 2014, 159-160); Stan. nr 13, AZP 72/70-22: osada położona na krawędzi stoku i podmokłych łąk ok. 0,5 km na N od wsi; inw.: fr. ceramiki; chron.: starsze fazy WŚ (WUOZLeg.; MAHGł.; Czapla 2014, 160)