Lipiny (niem. Krummlinde), ob. część wsi Raszówka, gm. Lubin [SWŚ I, s. 121-122]

Krommen linden (1401); Crommenlinde (1418); Crommenlynde (1482)

dystrykt legnicki (1482) 

1. 1401 ks. Rupert I sprzedał miastu Legnica swoje Legnitsche heide[1] położone przy →Zimnej Wodzie, z granicą wyznaczoną kopcami w terenie aż do drogi, która prowadziła z →Zimnej Wody do L. (USL, nr 391); 1418 wieś L. (Knie, 327); 1461 L. należały do Jana Axleben zw. Magnus (Zimmermann VIII, 234-235; Sinapius I, 625); 1482 br. Kasper i Henryk zw. Magnus siedzący w L., w imieniu swoim i niedzielnych br.: Fryderyka i Jana, potwierdzili księciu Fryderykowi I spłatę całego długu, który miał ich zmarły ojciec w Rzeszotarach (APWr., Rep. 3, nr 963)

2. Wieś na Równinie Lubińskiej, w obrębie Wysoczyzny Lubińskiej. Niewielka ulicówka z luźną zabudową po obu stronach lokalnej drogi, stanowiącej odgałęzienie głównego traktu Legnica-Lubin. Większość zagród na planie zamkniętych czworoboków. W pewnym oddaleniu od skupiska zagród, we E części wsi folwark na planie kwadratu. Droga i zabudowa siedliskowa w osi W-E. Na S od zabudowy tereny najwyżej położone, o dużym urozmaiceniu i wysokościach 150-155 m n.p.m. Na N od osi siedliska szerokie i płytkie obniżenie doliny Kaczorka o odpływie na SE; wysokość 132-135 m n.p.m. W NE części teren ponownie wznosi się do 150 m n.p.m. W obniżeniu dolinnym, oprócz Kaczorka, również kilka jego dopływów; łączą się z Kaczorkiem tuż powyżej zabudowy wsi. Na głównym cieku staw, a na jednym z jego dopływów, w pobliżu folwarku – młyn wodny. W N części wsi kilka mniejszych stawów, m.in. Schulle TeichZedel Teich. Duże powierzchnie leśne, głównie wzdłuż granic wsi – największe zwarte obszary na W oraz NE i SE. Grunty orne w części S i NE na glebach bielicowych i pseudobielicowych. W obniżeniu dolinnym w części N gleby murszowo-mineralne i murszowate oraz mady, stanowiące użytki zielone.

3. Na gruntach wsi zlokalizowano pojedynczy ślad osadnictwa PŚ (WUOZLeg.; MAHGł.)[2]


[1] Tzw. Hinterheide, wchodzące w XIX-XX w. wraz z Vorderheide w skład okręgu lasów legnickich.

[2] Uwagi: w ewidencji konserwatorskiej numeracja stan. i ich identyfikacja administracyjna odnosi się do Raszówki.