Polska Akademia Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej slownikwsislaskich.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-05-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie korzystamy z platform zewnętrznych YouTube, Vimeo, Twitter, Facebook itp oraz wtyczek niezależnych dostawców. Wszelkiego rodzaju odtwarzacze multimedialne usługodawców zewnętrznych, treści osadzone oraz powiązany z nimi czat są nieraz opisane w różnych językach (zazwyczaj angielskim). Nie mamy wpływu na ich działanie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2023-09-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2023-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  
 • E-mail: 
 • Telefon: 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:
 • Adres:
 • E-mail:
 • Telefon:

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.